"Enter"a basıp içeriğe geçin

ASP Listbox ta seçili alanın alt alanlarının başka bir listbox’ta görüntülenmesi

Listbox da veritabanından alınan veriler listelenmektedir. Buradan birisi seçildiğinde alttaki listbox da onun alt alanları listelenmektedir.

 

 

<%@ LANGUAGE=”VBSCRIPT” %>

<HTML>

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

function formHandler(form){

var URL = document.form.site.options[document.form.site.selectedIndex].value;

window.location.href = URL;

}

</SCRIPT>

<TITLE>İlçe Listeleme</TITLE>

<META http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<BODY bgcolor=#66CCFF>

<CENTER>

<%

‘———– sayfadan gelen parametreler alınıyor.

ilkodu=Request.Form(“il_kodu”)

ilkodu2=Request.QueryString(“il_kodu2”)

 

if ilkodu2 <> “” then

ilkodu=ilkodu2

end if

‘———— veri tabanı bağlantısı yapılıyor.

Set VT = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

VT.Open=(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=” & Server.MapPath(“il_ilce.mdb”))

%>

<form name=”form”>

<b><font size=”4″>İl Seçiniz :   </font></b>

<select name=”site” size=1 onChange=”javascript:formHandler()”>

<%

‘——-il adı bulunuyor.

if ilkodu <> “” then

        SQL= “SELECT YERADI, YERKODU FROM iller WHERE YERKODU <>”&ilkodu&”” ‘——-illerin listelenmesi için

Set SeciliilSeti=VT.Execute(SQL)

il_adi=SeciliilSeti(“YERADI”)

Response.Write “<OPTION Value=ilcelistele.asp?il_kodu2=”&ilkodu&”>”&il_adi&””

else

        SQL= “SELECT YERADI, YERKODU FROM iller”    ‘——-illerin listelenmesi için

end if

Set ilVeriSeti=VT.Execute(SQL)  ‘ —-   0–YERADI   1—YERKODU

Do While Not ilVeriSeti.eof

Response.Write “<OPTION Value=ilcelistele.asp?il_kodu2=”&ilVeriSeti(1)&”>”&ilVeriSeti(0)&””

ilVeriSeti.movenext

loop

%>

</select>

</form>

<%

‘————- Seçilen ilin ilçelerinin listelenmesi

if ilkodu <> “” then

SQL2=”SELECT YERADI,YERKODU FROM ilceler WHERE il_id=”&ilkodu&” ORDER BY YERADI”

Set ilceVeriSeti=VT.Execute(SQL2)

%>

<FORM ACTION=”ilcelistele.asp?il_kodu2=<%=ilkodu%>” METHOD=”post”></H2>

    <p align=”center”> <b><font size=”4″>İlçe Seçiniz : </font></b> <SELECT NAME=”ilce_kodu”>

    <OPTION Value=””>İlçe seçiniz</Option>

“<%

Do While Not ilceVeriSeti.eof

Response.Write “<OPTION Value='”&ilceVeriSeti(1)&”‘>”&ilceVeriSeti(0)&””

Response.Write “</Option>”

ilceVeriSeti.movenext

loop

ilceVeriSeti.MoveFirst

%>

</select>

</SELECT>

<input type=”submit” value=”işlem yap” style=”font-weight: bold; color:#0000FF”>

</FORM>

<%

end if

VT.Close

Set VT=Nothing

%>

</CENTER>

</BODY>

</HTML>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir